Adatvédelmi Tájékoztató

KONTAKT Tolmácsszolgálat

Az adatkezelés célja:

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (továbbiakban: Adatkezelő vagy SINOSZ) által üzemeletetett KONTAKT Tolmácsszolgálat felhasználói részére nyújtott internet alapú távtolmácsolási és a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: ASZF) rögzített egyéb tevékenységeivel kapcsolatban kezeli a felhasználók és a felhasználóként belépni kívánók adatait, kizárólag az ASZF II. 1 pontban rögzített célok teljesítése érdekében. A SINOSZ csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő adatai:

Az Adatkezelő neve: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Az Adatkezelő címe: 1068 Budapest, Benczúr u. 21.

Az Adatkezelő elérhetősége: telefon: (06-1) 351-04-34

e-mail: ;

Az Adatkezelő honlapja: www.sinosz.hu; www.skontakt.hu

Az adatvédelmi tájékoztató célja:

A KONTAKT Tolmácsszolgálat felhasználóinak és felhasználóként belépni kívánóknak a rövid tájékoztatása adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról és lehetőségeikről, és az adatvédelmi eljárásokról. Az adatvédelmi tájékoztató nem azonos a KONTAKT ÁSZF VI. 3. Adatvédelmi rendelkezések részével, mely a www.skontakt.hu oldalon található. A KONTAKT ÁSZF Adatvédelmi rendelkezések része a jelen Adatvédelmi tájékoztatónál bővebb, jogi részletességgel megírt szabályzat.

Néhány fontos fogalom:

Az érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. A részletes jogi fogalom az ÁSZF VI. 3.3. 1. pontjában található.

Személyes adat: Minden olyan adat, ami a természetes személy felhasználóval, vagy a felhasználóként belépni kívánó természetes személlyel összefüggésbe hozható. A részletes jogi fogalom az ÁSZF VI. 3.3. 2. pontjában található.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó vagy a felhasználóként belépni kívánó, adatvédelmi tájékoztatást követő, félreérthetetlen beleegyezése az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. A részletes jogi fogalom az ÁSZF VI. 3.3. 4. pontjában található.

Tiltakozás: Az érintett bármilyen kifogása az adatkezelés ellen. A részletes jogi fogalom az ÁSZF VI. 3.3. 5. pontjában található.

A további lényegi adatvédelmi jogi fogalmak (pld. Adatkezelő, adatkezelés, adatfeldolgozás, adattörlés, adatvédelmi incidens stb.) az ÁSZF VI. 3.3. pontjában találhatók.

A SINOSZ adatkezelése során érintettek köre:

Az adatkezelés szempontjából érintett a természetes személy, ha felhasználónak jelentkezik, vagy a természetes személy KONTAKT Tolmácsszolgáltatásokat igénybevevő felhasználó.

Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, nem kötelező, azonban az a KONTAKT felhasználónak jelentkező, aki a regisztrációhoz szükséges adatok kezeléséhez nem járul hozzá, felhasználóként nem lesz rögzíthető.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

kezelt adatok köre adatkezelés célja

  • Vezetéknév a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása
  • Keresztnév a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása
  • Születési idő a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása
  • Belépési (login) név a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása
  • SINOSZ tagsági szám a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása
  • Email a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye:

A SINOSZ egyes munkatársai, akik a KONTAKT felhasználók ügyfélszolgálati feladatait elláthatják. Erről a felhasználói regisztrációs eljárásról szóló jelen tájékoztató részét képző részletes folyamatábrán és az ÁSZF III. 4. pontjában bővebb leírás is szerepel.

Az adatkezelés időtartama: A SINOSZ a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A részletes jogi szabályok az ÁSZF VI. 3.7 pontjában találhatók.

Adatfeldolgozó igénybevétele: A SINOSZ nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az érintett felhasználó, vagy felhasználónak jelentkező természetes személy legfontosabb jogai az adatkezelés kapcsán:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását,
  • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

A fenti kérelmekkel kapcsolatos részletes jogi szabályok az Adatvédelmi Szabályzat 12. pontjában találhatók. A SINOSZ köteles az Adatvédelmi Szabályzatban és az adatvédelmi jogszabályokban leírtak szerint a kérelemre válaszolni, illetve szükség szerint intézkedni.

Bírósági jogorvoslat lehetősége:

Ha az érintett nem elégedett a SINOSZ válaszával és/vagy intézkedésével, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat. Az érintett jogainak védelme érdekében a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult bíróságon jogorvoslatot kezdeményezni. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése: A SINOSZ a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a KONTAKT ÁSZF-ben meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges mértékben kezeli. A SINOSZ kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette és folyamatosan megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A részletes jogi szabályok az Adatvédelmi Szabályzat 11. pontjában találhatók. Az adatfelvétel feltételei, menete, az adatkezelés útja: Az ÁSZF III. pontja foglalkozik részletesen a felhasználó felvételi eljárással. Ebben a pontban kerül rögzítésre, kik, milyen feltételekkel lehetnek a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás felhasználói. A KONTAKT Tolmácsszolgáltatás felhasználó közé jelentkező hallássérült személyek a „Regisztrációs űrlap” kitöltésével magukra nézve kötelezően elfogadják az ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF III. 3. pont szerint KONTAKT felhasználó lehet, aki: személyi feltételek természetes személy esetén: folyamatosan rendezett, érvényes SINOSZ tagság, a jelnyelvi törvény által szabályozott hallássérült vagy siketvak fogalom feltétel rendszerének megfelelő természetes személy természetes, nagykorú és cselekvőképes személy. egyéb feltételek: elfogadott regisztráció, szerződéskötés, szolgáltatás aktiválása A KONTAKT szolgáltatást 18 év alatti személy nem veheti igénybe. Mit kell kitölteni a felhasználó jelentkezéskor: regisztrációs űrlapot a www.skontakt.hu oldalon. Az Adatvédelmi rendelkezéseket ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon az ÁSZF VI. pontjában olvashatja.