Adatvédelmi Tájékoztató

KONTAKT Tolmácsszolgálat

PDF verzió megnyitása

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (továbbiakban: SINOSZ) által működtetett KONTAKT Tolmácsszolgálat működése során kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek és szabályok megismertetése a szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek számára.

2. Változáskövetés

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (továbbiakban SINOSZ) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a sinosz.hu/szabalyzatok címen.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

3. Általános rendelkezések

A SINOSZ a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • A SINOSZ a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai, és fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
 • A SINOSZ az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A SINOSZ mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak.
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
 • Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
 • A kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
 • az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatkezelő felelős a fent részletezett elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
 • A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4. Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a SINOSZ az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A SINOSZ által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadók:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.")
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. ("Adatvédelmi tv.");
 • 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

5. A regisztráció folyamata

A regisztráció folyamata

6. Fogalmak

Fogalom
Leírás
érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Jelen szabályzatban érintett az a természetes személy SINOSZ tag, vagy a SINOSZ-ba belépni szándékozó természetes személy
személyes adat
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
különleges adat
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
hozzájárulás
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adattovábbítás
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal
Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatállomány
Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
harmadik személy
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
adatvédelmi incidens
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

7. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő cég neve: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Az adatkezelő székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 21.

Kapcsolattartó: Sáfrány Margit igazgató

Az adatkezelő telefonszáma: (06-1) 351-04-34

E-mail cím: ;

Az Adatkezelő honlapja: www.sinosz.hu; www.skontakt.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Liptay Gábor

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 1 212 2202

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:

8. Az adatfeldolgozók

A SINOSZ rendszerfejlesztési és üzemeltetési feladatainak ellátására külső feleket von be. A külső felek felé a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeket szerződésben rögzítjük.

Az adatfeldolgozó cég neve: Invitech ICT Services Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4.

Cégjegyzékszáma: 3-09-190552 és

Adószáma: 25836965-2-13

Tevékenység: A szolgáltatás információtechnológiai infrastruktúrájának üzemeltetése

Az adatfeldolgozó cég neve: E-Group ICT Budapest

Az adatfeldolgozó székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01-10-045390

Adószáma: 13665908-2-41

Tevékenység: A szolgáltatás információtechnológiai infrastruktúrájának fejlesztése

Az adatfeldolgozó cég neve: Interelektronik ITS Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Új Palotai út 12. B ép.

Cégjegyzékszáma: 01-09-975703

Adószáma: 23731651-2-41

Tevékenység: Rendszergazda, SINOSZ központi IT infrastruktúra üzemeltetés

9. A KONTAKT Tolmácsszolgálat által kezelt személyes adatok

Az előzetes regisztráció során kezelt személyes adatok

Nem SINOSZ tag természetes személy esetén a szerződéskötéskor a jogosultság ellenőrzése során megadott személyes adatok.

A rendszer használata közben keletkező és tárolt személyes adatok

A SINOSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendszer által tárolt személyes adatok körét a fentiekhez képest a szolgáltatás fenntartásának, bővítésének és fejlesztésének céljából bármikor bővítse.

A kezelendő adatok körébe tartozik továbbá minden olyan adat, amely a KONTAKT Tolmácsszolgálat szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán, vagy annak létrejöttéhez szükséges függetlenül annak formájától (elektronikus, írásos), illetve az elektronikus rendszerek használata közben létrejött hang- és képfelvétel.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó jogosultság ellenőrzése céljából ellenőrzi, egyéb adat ellenőrzést nem végez. A megadott adatok megfelelőségéért és ennek jogkövetkezményeiért kizárólag az azokat megadó személy felel

9.1 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye

A KONTAKT Tolmácsszolgálat adminisztratív munkatársai, a szolgáltatásban közreműködő jelnyelvi tolmácsok, valamint a KONTAKT Tolmácsszolgálat adatkezelésben érintett szerződéses partnerei, és az adatfeldolgozók.

10. Adattovábbítás

A SINOSZ jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és az általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszeríti. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Egyéb fél felé, illetve harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.

A Szolgáltató adat továbbítást végezhet az érintett személy kérésére és engedélyével.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az adattovábbításnál az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében is. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett az adattovábbításhoz a hozzájárulását nem adta meg.

11. Az adatbiztonság garantálása érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések

A személyes adatok kezeléséhez szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések / szabályozó eszközök biztosítják, bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében:

11.1 fizikai védelmi intézkedések

A KONTAKT Tolmácsszolgálat szolgáltatási folyamata során keletkezett adatokat az érintett adatfeldolgozók védett szervertermeiben üzemelő szervereken tárolja. A papír alapon keletkező információk tárolását zárt irodán belül, zárt (jogosulatlan hozzáféréstől védett) iratszekrényben végzi.

11.2 adminisztratív és technikai védelmi intézkedések és szabályozók

A SINOSZ komplex adminisztratív szabályozási rendszert alkalmaz. Az adatokhoz és az azokat tároló rendszerekhez a hozzáférés rendszeresen felülvizsgált jogosultsági rendszeren alapul, a SINOSZ kiemelt figyelmet fordít az adatok történő jogosulatlan hozzáférések megelőzése érdekében. 11.3 megfelelő erőforrások biztosítása A KONTAKT Tolmácsszolgálat működése során a finanszírozási keretek között elérhető legmagasabb kiszolgálási szintre törekszik. 11.4 személyi biztonsági intézkedések A SINOSZ munkatárs kiválasztási és foglalkoztatási folyamataiban kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyi biztonsági kérdéseknek.

11.5 információbiztonsági és személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó képzések

A SINOSZ az adatkezelésben érintett munkavállalói számára évente kétszer információbiztonsági képzést biztosít.

12. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

12.1 Átlátható tájékoztatás joga

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan és közérthető módon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról.

Az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető az interneten https://www.skontakt.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

a KONTAKT Tolmácsszolgálat kirendeltségein nyomtatott formában, illetve legkésőbb a szolgáltatási szerződés megkötése során a felhasználó részére átadásra kerül.

Egyéb tájékoztatási kérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megadjuk a tájékoztatást.

12.2 Hozzáféréshez joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a tájékoztatást.

A rendszer használata során keletkezett felvételek minőségbiztosítási okokból 30 napig tárolja. A felvételekhez történő hozzáférés átfutási ideje miatt, minőségi kifogás benyújtására a felvétel elkészültétől számított 21. napig van lehetőség. A SINOSZ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsájtja rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 12.3 Adathordozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az érintettek számára az www.skontakt.hu rendszerből a kezelt adatokat, kérés esetén az 25 napon belül pdf formátumban biztosítjuk. 12.4 Helyesbítés joga Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A felhasználók adataiban bekövetkezett változásaikat e-mail, telefon, vagy személyes megkeresés során az adatok kezelésére jogosult KONTAKT munkatársak lehet bejelenteni, az adatokat a rendszerben 3 munkanapon belül helyesbítik. 12.5 Elfeledtetéshez való jog Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyikének fennáll: · személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; · az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; · az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; · a személyes adatokat jogellenesen kezelték; · a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi · kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; · a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások · kínálásával kapcsolatosan került sor. Azmennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható. A törlés során annak kötelezettsége a bevont adatfeldolgozókra is vonatkozik. 12.6 Tiltakozás joga Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 12.7 Adatkezelés korlátozásához való jog Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül. § az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; § az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; § az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; § az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

12.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Profilalkotást a SINOSZ nem végez.

13. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk a munkavállalókat, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

14. Hatósági eljárás

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu § Honlap: http://naih.hu

15. Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha az adatokat a SINOSZ az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintett felhasználót külön tájékoztatja és ehhez az érintett előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.